ondertekenen-min

5 vragen

Verhoogd overliggeld in de scheepvaart. Hierover worden regelmatig vragen gesteld. Hoe is dit in Nederland geregeld? Satish Toekoen, jurist bij TVM rechtshulp, geeft antwoord op deze vragen.

1. Wat wordt bedoeld met overliggeld?
“Bij het aangaan van een reis wordt ligtijd over­ eengekomen. Wanneer deze ligtijd is verstreken, is er sprake van overligdagen. Je hebt dan recht op overliggeld, mits de scheepseigenaar niet verant­ woordelijk is voor het overschrijden van de ligtijd. Het recht op overliggeld is wel afhankelijk van het charter dat je hebt afgesloten. Ook is van belang om te weten welk recht van toepassing is bij het laden of lossen. Deze vragen hebben betrekking op de Nederlandse wetgeving.”

2. Wanneer kan een beroep worden gedaan op verhoogd overliggeld in Nederland?
“Volgens het Nederlandse binnenvaartrecht kan de scheepseigenaar aanspraak maken op een schadevergoeding wanneer het laden of lossen langer duurt dan de overeengekomen laadtijd en de bedongen overligtijd. Is er geen overligtijd over­ eengekomen, dan zegt de wet dat de overligtijd vier dagen is. Dit wordt in de volksmond ‘verhoogd liggeld’ genoemd.”

3. Welke schadevergoeding kan je claimen?
“De schadevergoeding is beperkt tot de directe schade. Wat de directe schade is, is afhankelijk van de situatie. Waar onder andere aan kan worden gedacht is bijvoorbeeld extra verbruikte gasolie en havengelden. Wanneer gevolgschade is geleden, bijvoorbeeld het missen van de aansluitende reis, dan komt deze schade niet voor vergoeding in aanmerking.”

4. Wat is gebruikelijk in de praktijk?
“In de binnenvaart is het gebruikelijk dat wordt geke­ ken naar de gemiddelde inkomsten (per dag) over de voorafgaande periode. Als die inkomsten hoger zijn dan de liggeldvergoeding volgens de Nederlandse wet ­ dat op de charter is afgesproken ­ kan de scheepseigenaar een schadevergoeding vorderen.”

5. Wat kan TVM rechtshulp hierin voor de schipper betekenen?
“Voordat je een aanvraag voor een schadevergoe­ding schriftelijk kenbaar maakt bij de bevrachter, adviseer ik de verzekerde eerst om in overleg te treden met de bevrachter. Vaak kan in goed overleg een compromis wordt bereikt. Mocht dit niet lukken en heeft u een rechtsbijstandsverzekering bij TVM?”

Bron: TVM Scheepvaart oktober 2022