Fast advocatuur

Algemene voorwaarden

Logo fast advocatuur

 

Artikel 1

FAST advocatuur is een eenmanszaak en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer: 87488515.

 

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die de advocaten die verbonden zijn aan FAST advocatuur in opdracht van derden uitvoeren. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3

De overeenkomst van opdracht wordt geacht te zijn verstrekt aan FAST advocatuur. Dit is ook het geval indien een advocaat die verbonden is aan FAST advocatuur de opdracht uitvoert. De advocaten van FAST advocatuur worden uitsluitend geacht om de opdracht namens FAST advocatuur uit te voeren.

 

Artikel 4

De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de dienstverlening FAST advocatuur.

 

Artikel 5

1. In het geval er bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht onverhoopt een gebeurtenis voortdoet die tot enige vorm van aansprakelijkheid leidt, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de bedragen, vermeerderd met het eigen risico, waar de door FAST advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op geeft.

2. In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking mocht verlenen, dan geldt dat de aansprakelijkheid van FAST advocatuur en de aan haar verbonden advocaten beperkt wordt tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,00.

3. Iedere (persoonlijke) aansprakelijkheid van advocaten en/of personen werkzaam bij/voor FAST advocatuur is uitgesloten.

 

Artikel 6

Indien bij de uitvoering van een opdracht derden moeten worden ingeschakeld, achten FAST advocatuur en de aan haar verbonden advocaten zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 7

FAST advocatuur houdt in het kader van de uitvoering van opdrachten geen gelden onder zich, omdat zij geen stichting derdengelden ter beschikking heeft.

 

Artikel 8

Behoudens het gestelde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering tegen FAST advocatuur en de aan haar verbonden advocaten in ieder geval na twaalf maanden nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis is ontdekt danwel redelijkerwijs had moeten worden ontdekt.

 

Artikel 9

FAST advocatuur is gerechtigd om de werkzaamheden te staken indien een declaratie niet of niet geheel binnen de daarvoor gestelde termijn is voldaan. De zaak zal pas weer worden hervat zodra de declaratie, inclusief wettelijke rente en kosten in zijn geheel is voldaan.

 

Artikel 10

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dienen declaraties binnen veertien dagen na de factuurdatum voldaan te worden. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, dan is FAST advocatuur gerechtigd om zonder verdere voorafgaande aankondigingen de wettelijke rente en een contractuele boete in rekening te brengen. De contractuele boete wordt begroot op 15% over de openstaande declaratie met een minimum van € 50,00.

 

Artikel 11

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de werkzaamheden door FAST advocatuur op uurtarief uitgevoerd. FAST advocatuur is steeds gerechtigd om een nader voorschot te vragen. De overeengekomen uurtarieven kunnen gedurende de duur van de opdracht gewijzigd worden.

 

Artikel 12

1. Op alle door FAST advocatuur gesloten opdrachten is de kantoorklachtenregeling van toepassing.

De kantoorklachtenregeling wordt tezamen met de overeenkomst van opdracht toegezonden en is na te lezen op fastadvocatuur.nl.

2. In geval van een geschil zullen partijen zich inzetten om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kan de klacht door één der partijen conform art 4 lid 3 van de klachtenregeling worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag.

 

Artikel 13

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de advocaten alsmede al degene die de voor FAST advocatuur werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

 

Artikel 14

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en FAST advocatuur is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Den Haag.