Fast advocatuur

Privacyverklaring

Logo fast advocatuur

 

De eenmanszaak Fast Advocatuur, gevestigd te (2526 BP) Den Haag aan de Hoefkade 97, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 

Persoonsgegevens

Fast Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Fast Advocatuur en/of omdat u deze zelf aan Fast Advocatuur verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Fast advocatuur verwerkt:

– voor- en achternaam;

– geslacht;

– geboortedatum;

– adresgegevens;

– telefoonnummer;

– e-mailadres;

– gegevens over uw activiteiten op de website van Fast advocatuur;

– bankrekeningnummer;

– btw-nummer;

– inkomsten.

Wanneer in het kader van de behandeling van zaken gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens nodig zijn voor de behandeling van een zaak, verwerkt Fast Advocatuur deze gegevens, alsmede gegevens zoals het Burgerservicenummer en een kopie van een identiteitsbewijs.
 

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

– het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;

– het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;

– het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;

– het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

– het benaderen van personen inzake de behandeling van zaken;

– het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Fast Advocatuur neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

Fast Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover Fast advocatuur deze nodig heeft. Als de relatie of overeenkomst eindigt dan bewaart Fast Advocatuur de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor haar geldt. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fast Advocatuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. Fast Advocatuur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 
 

Hoe staat het met de beveiliging van uw gegevens?

Er zijn adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Fast advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Fast advocatuur via office@fastadvocatuur.nl 
 

Cookies of vergelijkebare technieken

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst.

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Er is uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website geplaatst. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door [organisatie] en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar office@fastadvocatuur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fast advocatuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons